Strings Tutorial

From Progzoo
(Redirected from Strings Tutorials)
Jump to: navigation, search
<< Functions Tutorial | Boxes Tutorial >>

In these tutorials you select some strings but not others. The strings you consider are around 300 greek heroes, gods and monsters.

Achelous      Ares          Clytemnestra  Eurystheus    Icarus        Naiads        Phlegethon    Sterope       
Acheron       Argo          Cocytus       Euterpe       Io            Napaeae       Phosphor      Stheno        
Achilles      Argus         Creon         Favonius      Iobates       Narcissus     Phrixos       Styx          
Actaeon       Ariadne       Creüsa        Furies        Iphigenia     Nemesis       Pirithous     Symplegades   
Admetus       Arion         Creusa        Gaea          Iris          Neoptolemus   Pleiades      Syrinx        
Adonis        Artemis       Cronus        Galatea       Ismene        Nereids       Pluto         Tantalus      
Aeacus        Asclepius     Cybele        Ganymede      Iulus         Nestor        Plutus        Tartarus      
Aegeus        Astarte       Cyclopes      Glaucus       Ixion         Nike          Pollux        Taygeta       
Aegisthus     Astraea       Daedalus      Graces        Jason         Niobe         Polymnia      Telemachus    
Aegyptus      Atalanta      Danae         Graeae        Jocasta       Nona          Polynices     Terpsichore   
Aeneas        Athena        Daphne        Hades         Lachesis      Notus         Polyphemus    Thalia        
Aeolus        Atlas         Decuma        Haemon        Laius         Nymphs        Polyxena      Thanatos      
Aeson         Atreus        Deino         Hamadryads    Laocoön       Nyx           Pontus        Themis        
Aether        Atropos       Demeter       Harpies       Lavinia       Oceanids      Poseidon      Theseus       
Aethra        Auster        Dido          Hebe          Leander       Oceanus       Priam         Thisbe        
Agamemnon     Avernus       Diomedes      Hecate        Leda          Odysseus      Priapus       Thyestes      
Aglaia        Bellerophon   Dione         Hector        Lethe         Oedipus       Procris       Tiresias      
Ajax          Boreas        Dionysus      Hecuba        Leto          Oenone        Procrustes    Tisiphone     
Alcestis      Briareus      Dioscuri      Helen         Lynceus       Oreads        Proetus       Titans        
Alcmene       Briseis       Dryads        Heliades      Maia          Orestes       Prometheus    Tithonus      
Alcyone       Cadmus        Dryope        Helios        Marsyas       Orion         Proteus       Triton        
Alecto        Calliope      Echo          Helle         Medea         Orpheus       Psyche        Turnus        
Alectryon     Calypso       Electra       Hephaestus    Medusa        Palinurus     Pygmalion     Urania        
Althaea       Cassandra     Elysium       Hera          Megaera       Pan           Pyramus       Uranus        
Amazons       Castor        Endymion      Hercules      Meleager      Pandora       Python        Winds         
Amphion       Celaeno       Enyo          Hermes        Melpomene     Parcae        Remus         Zephyrus      
Amphitrite    Centaurs      Eos           Hero          Memnon        Paris         Rhadamanthus  Zeus          
Amphitryon    Cephalus      Epimetheus    Hesperus      Menelaus      Patroclus     Rhea          
Anchises      Cepheus       Erato         Hestia        Mentor        Pegasus       Sarpedon      
Ancile        Cerberus      Erebus        Hippolyte     Merope        Pelias        Satyrs        
Andraemon     Chaos         Erinyes       Hippolytus    Mezentius     Pelops        Sciron        
Andromache    Charon        Eris          Hippomenes    Midas         Penelope      Scylla        
Andromeda     Charybdis     Eros          Hyacinthus    Minos         Pephredo      Selene        
Anteia        Chimera       Eteocles      Hydra         Minotaur      Periphetes    Semele        
Anteros       Chiron        Eumenides     Hygeia        Mnemosyne     Persephone    Sibyis        
Antigone      Chronos       Euphrosyne    Hymen         Moirae        Perseus       Sileni        
Aphrodite     Chryseis      Europa        Hyperion      Momus         Phaedra       Sinis         
Apollo        Circe         Eurus         Hypermnestra  Morpheus      Phaethon      Sirens        
Aquilo        Clio          Euryale       Hypnos        Morta         Philoctetes   Sisyphus      
Arachne       Clotho        Eurydice      Iapetus       Muses         Phineus       Sphinx