Strings Tutorial

From Progzoo
Jump to navigation Jump to search
<< Functions Tutorial | Boxes Tutorial >>

In these tutorials you select some strings but not others. The strings you consider are around 300 greek heroes, gods and monsters.

Achelous   Ares     Clytemnestra Eurystheus  Icarus    Naiads    Phlegethon  Sterope    
Acheron    Argo     Cocytus    Euterpe    Io      Napaeae    Phosphor   Stheno    
Achilles   Argus     Creon     Favonius   Iobates    Narcissus   Phrixos    Styx     
Actaeon    Ariadne    Creüsa    Furies    Iphigenia   Nemesis    Pirithous   Symplegades  
Admetus    Arion     Creusa    Gaea     Iris     Neoptolemus  Pleiades   Syrinx    
Adonis    Artemis    Cronus    Galatea    Ismene    Nereids    Pluto     Tantalus   
Aeacus    Asclepius   Cybele    Ganymede   Iulus     Nestor    Plutus    Tartarus   
Aegeus    Astarte    Cyclopes   Glaucus    Ixion     Nike     Pollux    Taygeta    
Aegisthus   Astraea    Daedalus   Graces    Jason     Niobe     Polymnia   Telemachus  
Aegyptus   Atalanta   Danae     Graeae    Jocasta    Nona     Polynices   Terpsichore  
Aeneas    Athena    Daphne    Hades     Lachesis   Notus     Polyphemus  Thalia    
Aeolus    Atlas     Decuma    Haemon    Laius     Nymphs    Polyxena   Thanatos   
Aeson     Atreus    Deino     Hamadryads  Laocoön    Nyx      Pontus    Themis    
Aether    Atropos    Demeter    Harpies    Lavinia    Oceanids   Poseidon   Theseus    
Aethra    Auster    Dido     Hebe     Leander    Oceanus    Priam     Thisbe    
Agamemnon   Avernus    Diomedes   Hecate    Leda     Odysseus   Priapus    Thyestes   
Aglaia    Bellerophon  Dione     Hector    Lethe     Oedipus    Procris    Tiresias   
Ajax     Boreas    Dionysus   Hecuba    Leto     Oenone    Procrustes  Tisiphone   
Alcestis   Briareus   Dioscuri   Helen     Lynceus    Oreads    Proetus    Titans    
Alcmene    Briseis    Dryads    Heliades   Maia     Orestes    Prometheus  Tithonus   
Alcyone    Cadmus    Dryope    Helios    Marsyas    Orion     Proteus    Triton    
Alecto    Calliope   Echo     Helle     Medea     Orpheus    Psyche    Turnus    
Alectryon   Calypso    Electra    Hephaestus  Medusa    Palinurus   Pygmalion   Urania    
Althaea    Cassandra   Elysium    Hera     Megaera    Pan      Pyramus    Uranus    
Amazons    Castor    Endymion   Hercules   Meleager   Pandora    Python    Winds     
Amphion    Celaeno    Enyo     Hermes    Melpomene   Parcae    Remus     Zephyrus   
Amphitrite  Centaurs   Eos      Hero     Memnon    Paris     Rhadamanthus Zeus     
Amphitryon  Cephalus   Epimetheus  Hesperus   Menelaus   Patroclus   Rhea     
Anchises   Cepheus    Erato     Hestia    Mentor    Pegasus    Sarpedon   
Ancile    Cerberus   Erebus    Hippolyte   Merope    Pelias    Satyrs    
Andraemon   Chaos     Erinyes    Hippolytus  Mezentius   Pelops    Sciron    
Andromache  Charon    Eris     Hippomenes  Midas     Penelope   Scylla    
Andromeda   Charybdis   Eros     Hyacinthus  Minos     Pephredo   Selene    
Anteia    Chimera    Eteocles   Hydra     Minotaur   Periphetes  Semele    
Anteros    Chiron    Eumenides   Hygeia    Mnemosyne   Persephone  Sibyis    
Antigone   Chronos    Euphrosyne  Hymen     Moirae    Perseus    Sileni    
Aphrodite   Chryseis   Europa    Hyperion   Momus     Phaedra    Sinis     
Apollo    Circe     Eurus     Hypermnestra Morpheus   Phaethon   Sirens    
Aquilo    Clio     Euryale    Hypnos    Morta     Philoctetes  Sisyphus   
Arachne    Clotho    Eurydice   Iapetus    Muses     Phineus    Sphinx